bonafides014@gmail.com
014/ 236-600

Prenos prava trajnog korišćenja parking mesta

Prema Zakonu o prometu nepokretnosti nepokretnosti, u smislu ovog zakona, su: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

Parking mesto na građevinskoj parceli na kojoj su izgrađene višeporodične stambene zgrade ne predstavlja garažno mesto, te shodno tome ne predstavlja poseban deo zgrade na kojem može postojati pravo svojine.

Međutim, izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koje su na snazi počev od 6. novembra 2018. godine, propisano je da se pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava. Ovim pravnim poslom ne stiču se uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

Iz citirane zakonske odredbe proizilazi da se može prenositi pravo trajnog korišćenja parking mesta (ne i prava svojine), te da se taj prenos u katastru može upisati u vidu zabeležbe.

S tim u vezi, potrebno je da lice na koje je investitor ugovorom preneo pravo korišćenja parking mesta, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za upis zabeležbe prava trajnog korišćenja parking mesta na predmetnoj katastarskoj parceli.

Izvor: Paragraf