Free songs
bonafides014@gmail.com
014/ 236-600

Koliko košta ostavina kod notara?

Kad sud poveri ostavinu notaru, sve ide brže, a cene nisu kao dosad. Sve gotovo za najviše dva meseca, cena ista za sve, a obračunava se po tržišnoj vrednosti nasledstva. Od maja ove godine ostavinske rasprave su u rukama notara.

Naime, da bi ostvario pravo na nasledstvo, naslednik prvo mora da ode u sud i prijavi ostavinski postupak. To praktično znači, da ukoliko postupak nije pokrenut po službenoj dužnosti, naslednik mora sa umrlicom, izvodom iz matične knjige rođenih, podacima o naslednicima i imovini u sudu da popuni Predlog za raspravljanje zaostavštine. I time je ceo posao u sudu završen. Nakon toga sud donosi rešenje kojim taj posao poverava javnom beležniku koji je nadležan za područje na kome je pokojnik umro.

Postupak vođenja ostavinskog postupka kod notara istovetan je sa onim koji se do sada vodio pred sudom. Notari imaju ista ovlašćenja kao i sudije u vanparničnom postupku, pa su stranke dužne da se odazovu na poziv javnog beležnika. Advokati će, isto kao i do sada pred sudovima, svoje stranke zastupati kod javnih beležnika.

Ukoliko se pojavi bilo kakva sporna situacija prilikom rešavanja ostavine, javni beležnik će stranke uputiti na pokretanje parničnog postupka pred nadležnim sudom.

Veliko nasledstvo – velika nagrada notaru

Po Zakonu o sudskim taksama, sudovi su ranije u postupku raspravljanja zaostavštine paušalno naplaćivali taksu koja se kretala od 1.000 do 75.000 dinara. Sud je to utvrđivao po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koji su podneti, pa je bilo i slučajeva da pojedini advokati tačno znaju koje sudije propisuju manje takse, pa su njima podnosili Predloge za rešavanje ostavine.

Sada je to preciznije regulisano Javnobeležničkom tarifom, koja propisuje način određivanja nagrade prema vrednosti zaostavštine, pa više neće biti dileme koliko treba da izvojite da nasledstvo prenesete na svoje ime.

U javnobeležničkoj tarifi propisano je da maksimalna nagrada ne može biti veća od 60.000 dinara, bez PDV-a. Vrednosti zaostavštine određuje se na osnovu procene tržišne vrednosti nasleđenih stvari i prava, umanjenih za dugove ostavioca.

Izvor: www.justicija.rs